Dodatkowe dni wolne od zajęć

W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty, przesunięciu uległy również dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, ustalone na podstawie § 5. 1. Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, które w naszej szkole pierwotnie wypadały  w okresie 21 – 24 kwietnia 2020 r., o czym byliście Państwo informowani.

Nowe terminy dni wolnych od zajęć  ustalono na:

16 czerwca 2020 r. (wtorek),

17 czerwca 2020 r. (środa),

18 czerwca 2020 r. (czwartek),

Jednocześnie zachowany został, ustalony jeszcze we wrześniu dodatkowy dzień wolny przypadający po Bożym Ciele tj. 12 czerwca 2020 r. (piątek).

We wszystkich wyżej wymienionych dniach szkoła nie będzie prowadzić kształcenia na odległość ani konsultacji.