Dokumenty szkolne

Statut Szkoły


Program wychowawczo-profilaktyczny


Program doradztwa zawodowego


Przedmiotowe Systemy Oceniania


Treści programowe przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie


Szkolny zestaw podręczników


Szkolny zestaw programów nauczania


Procedury interwencyjne


Procedury postępowania obowiązujące w szkole


Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym       


Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia


Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji


Regulamin użytkowania szafek szkolnych


Kodeks ucznia 


Regulamin wycieczek szkolnych