Regulamin biblioteki

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie

Zadania biblioteki szkolnej:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz dokumentów pracy szkoły,
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł,
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • organizowanie warsztatu informacyjnego – księgozbiór podręczny,
 • uczestniczenie w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, współpraca
  z nauczycielami, wychowawcami w zakresie ich realizacji, pracy zawodowej i doskonalenia zawodowego,
 • wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, planu wychowawczego szkoły i planu profilaktyki,
 • kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, wykorzystywania informacji,
 • przygotowanie użytkowników do samokształcenia, rozwijanie zainteresowań uczniów, wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,
 • promowanie czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelniczej poprzez różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa, np.: konkursy, spotkania, wystawy, kiermasze książek, występy itp. wg planu pracy biblioteki,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych – polecanie literatury pedagogicznej,
 • współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami wspomagającymi edukację,
 • promowanie działalności biblioteki w środowisku szkolnym i poza szkołą,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Zasady korzystania z zasobów bibliotecznych:

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice oraz absolwenci szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 4. W bibliotece należy zachować cicho i kulturalnie.
 5. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać, wypożyczając do domu lub na lekcje a także czytając lub przeglądając na miejscu w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma, pozycje kiermaszowe).
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 2-3 książki na okres 2 tygodni.
 7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek i na dłuższy okres.
 8. Użytkownicy są zobowiązani do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 9. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki, użytkownik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego tytułu lub po uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki, wydania zbliżonego tematycznie.
 10. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości.
 11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 12. Uczniowie, którzy mają najwięcej wypożyczeń, aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki mogą na koniec roku szkolnego otrzymać nagrody książkowe.

Zasady korzystania z czytelni:

 1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 2. Korzystający z czytelni wpisywani są do zeszytu odwiedzin.
 3. Czytelnia jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki.
 4. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism itp.
 5. Przeczytane czasopisma, książki odkłada się na miejsce.
 6. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach nauczyciel-bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
 7. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.
 8. W czytelni są prowadzone zajęcia dydaktyczne, pozalekcyjne i inne wg potrzeb.

Zadania nauczyciela bibliotekarza:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, konserwacja i selekcja zbiorów.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych (książek i innych źródeł informacji).
 3. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych.
 4. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 5. Kształtowanie kultury czytelniczej, prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.
 6. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, nawyku czytania, uczenia się.
 7. Rozmowy z czytelnikami, poradnictwo w doborze książek.
 8. Organizowanie różnych form promocji czytelnictwa (konkursy, wystawy, akcji).
 9. Informowanie nauczycieli, wychowawców i rodziców o poziomie czytelnictwa uczniów, przygotowywanie materiałów dla nich na lekcje i spotkania.
 10. Przygotowywanie wykazów stanu czytelnictwa.
 11. Prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach, kiermaszach.
 12. Otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych.
 13. Okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 14. Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej.
 15. Uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
 16. Sporządzanie sprawozdania z pracy biblioteki, zawierającego ocenę czytelnictwa.
 17. Promocja działań biblioteki na stronie internetowej szkoły.
 18. Doskonalenie warsztatu pracy.
 19. Współpracowanie z innymi bibliotekami, wydawnictwami i instytucjami.
 20. Koordynowanie pracy w bibliotece.

Aneks do regulaminu biblioteki w związku z COVID-19

Procedury BHP w czasie pandemii COVID-19