Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła+

O projekcie

Gmina Laszki realizuje projekt o numerze RPPK.09.02.00-18-0006/17-00 pod tytułem „Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Wartość projektu: 1 090 885,42 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 927 252,60 zł
Organ Prowadzący: Gmina Laszki, 37-543 Laszki 36
Czas trwania projektu: Od 01.08.2018 do 30.06.2020
Adres biura projektu:

Budynek Urzędu Gminy w Laszkach,

siedziba Gminnego Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Laszkach,
37-543 Laszki 36

Szkolne biura Projektowe: Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach, 37-543 Laszki 280

Szkoła Podstawowa w Korzenicy, 37-543 Korzenica 1,

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Miękiszu Nowym, 37-545 Miękisz Nowy 100

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym, 37-543 Miękisz Stary 19a

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie, 37-543 Wietlin 18a

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez 5 szkół podstawowych z Gminy Laszki tj. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego
w Laszkach, Szkoła Podstawowa w Korzenicy, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Miękiszu Nowym, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie przez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 490 uczniów/uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
65 nauczycieli oraz doposażenie ww. szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne
do realizacji programów nauczania.

Grupa docelowa

Grupa docelowa projektu to 490 uczniów/uczennic (247 kobiet, 243 mężczyzn) z 5 szkół podstawowych według następującego podziału:

– Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach – 173 uczniów (94 kobiety,
79 mężczyzn),

– Szkoła Podstawowa w Korzenicy – 40 uczniów (18 kobiet, 22 mężczyzn)

– Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Miękiszu Nowym – 73 uczniów (33 kobiety,
40 mężczyzn)

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym – 71 uczniów (34 kobiety,
37 mężczyzn),

– Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie – 133 uczniów (68 kobiet, 65 mężczyzn)

Projektem zostanie objętych 65 nauczycieli (50 kobiet, 15 mężczyzn), w tym 12 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (8 kobiet, 4mężczyzn).

Realizowane zadania w Projekcie:

Zadania w projekcie realizowane będą dla wszystkich szkół tj. Szkoła Podstawowa w Laszkach, Szkoła Podstawowa w Korzenicy, Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym, Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym, Szkoły Podstawowej w Wietlinie i obejmują:

– doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych,

– doposażenie ww. szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,

– realizację programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ww. szkół, wspierających rozwój kompetencji kluczowych,

– realizację programu doskonalącego umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli zatrudnionych w ww. szkołach.