Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickej w Wietlinie  zarządzeniem z dnia … września 201… r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019  wprowadza do kalendarza roku szkolnego 2018/2019 dodatkowe dni wolne:

W tych dniach odbywają się w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.